O projektu LIFE ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Life znamená život

Obnova neobhospodařovaných pozemků v přírodně cenných lokalitách Českého středohoří, zintenzivnění péče o vybrané druhy živočichů či rostlin a podpora tradičních forem hospodaření na území o celkové rozloze 277 ha. Kromě toho i atraktivní osvětové akce a programy pro laickou i odbornou veřejnost; to vše jsou hlavní cíle projektu LIFE České středohoří, jehož realizaci zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří v roce 2017. Šestiletý projekt přinese do unikátní severočeské krajiny opatření v celkové výši přes 60 miliónů korun.

 

 

Poklady Českého středohoří

Teplomilná stanoviště Českého středohoří patří mezi druhově nejbohatší a přírodovědně nejcennější společenstva. Jejich trávníky se vyvinuly a v minulosti byly udržovány tradičními formami maloplošného hospodaření, jako je například pastva hospodářských zvířat, především ovcí a koz, či kosení. V důsledku postupného útlumu těchto aktivit dochází v současné době k jejich zarůstání dřevinami a postupnému zániku. Teplomilná lesní stanoviště byla v minulých desetiletích pro změnu znehodnocena výsadbou pouze několika druhů lesních dřevin, včetně geograficky nepůvodních.

Znehodnocení a zánik teplomilných stanovišť v Českém středohoří zapříčinilo i snížení populace několika vzácných rostlinných a živočišných druhů chráněných legislativou Evropské unie: ještěrky zelené, kavylu olysalého, koniklece otevřeného, přástevníka kostivalového, saranče skalní a střevíčníku pantoflíčku.

A právě to je třeba prostřednictvím projektu změnit.

 

 

Hlavní cíle projektu

 

 

Projektové lokality

Projekt je realizován v 19 lokalitách centrální části Českého středohoří. Jedná se především o lokality, které jsou součástí evropské soustavy Natura 2000 (do projektu jsou zařazeny evropsky významné lokality - Bílé stráně u Litoměřic, Borečský vrch, Holý vrch u Hlinné, Košťálov, Lipská hora, Lovoš, Milešovka, Porta Bohemica, Radobýl). Tyto lokality jsou doplněny menšími plochami, tzv. nášlapnými kameny (Bílé stráně pod Košťálovem, Bílé stráně pod Lipskou horou, Bílé stráně pod Radobýlem, Dolní Zálezly, Kočka, Kostelní vrch, Ledvinův vršek, Líska, Sady u Blešna, Stráně pod Lovošem), které umožňují propojení jednotlivých evropsky významných lokalit.

 

 

Plánované aktivity