Další rok obnovy jedinečné přírody Českého středohoří

V roce 2018 se na 14 hektarech vyřezávaly náletové dřeviny, na 19 hektarech probíhalo cílené sečení, na dalších 19 hektarech se páslo stádo ovcí a koz. Došlo i na výsadbu dřevin na 1 ha lesních porostů. Nejrozsáhlejší zásahy proběhly v sadech pod Lovošem, na vrchu Kočka a na Bílých stráních pod Košťálovem, zejména na podporu cílových druhů projektu, jako jsou ještěrka zelená, přástevník kostivalový, saranče skalní, střevíčník pantoflíček, kavyl olysalý a koniklec otevřený.

„Jsme opravdu vděční všem, kdo nám s obnovou zdejší přírody aktivně pomáhají. Zejména zemědělcům, bez jejichž podpory bychom se nehnuli z místa. Na svých pozemcích také řadu přírodě prospěšných projektů sami iniciují. Je patrné, že obyvatelům Českého středohoří není ochrana přírody lhostejná,“ dodává Petr Kříž z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří.

 „Důležité jsou i zdánlivé drobnosti. Třeba na vrchu Kalvárie byly vybudovány tři plazníky. Jsou to pevné dřevěné ohrady, ve kterých je nakupeno kamení, suché větve a sláma. Slouží plazům a obojživelníkům především jako zimoviště, ale jsou jimi využívány i jako skrýš před predátory. Pomáhají třeba kriticky ohrožené ještěrce zelené,“ ilustruje projektové aktivity Petr Kříž.

 Nesmírně důležitou projektovou aktivitou je sledování výskytu druhů. LIFE České středohoří se soustřeďuje na šest cílových druhů. Poznatky získané pozorováním během roku slouží k výběru vhodných podpůrných aktivit. Získaná data pomáhají při dlouhodobém sledování vývoje populací.

 Významná část projektu je věnována práci s veřejností, bez jejíž podpory se ochrana přírody neobejde. V roce 2018 byl projekt prezentován obyvatelům i představitelům obcí ležících poblíž projektových lokalit. Dále bylo zorganizováno 32 akcí pro veřejnost napříč celým krajem. Byly to zejména odborné přednášky a komentované vycházky do přírody.  Informační stánek projektu LIFE České středohoří měl své místo například na Muzejní noci v Ústí nad Labem, Světovém dni strážců přírody u Panské skály nebo na akci Život na vesnici v Zubrnicích.

 „Minulý rok jsme zorganizovali první ročník Slavností pastvin u obce Hlinná a již tradičně jsme uspořádali Slavností stepí na Rané. V roce 2019 v tomto směru nepolevíme. Bude spuštěn program environmentální výchovy a osvěty pro děti a mládež, vyjde několik nových informačních materiálů a bude zahájena příprava mobilního GPS průvodce. Samozřejmě budeme pokračovat v aktivitách započatých v loni,“ doplnila aktivity projektu jeho manažerka Gabriela Kubátová.

Projekt LIFE postupně investuje do obnovy krajiny Českého středohoří více než 60 milionů korun. Na jeho konci by měl být navrácen příznivý stav 277 ha cenných teplomilných stanovišť. Tým projektu působí na devíti evropsky významných lokalitách zařazených do soustavy Natura 2000. K tomu je pečováno o deset menších míst, tzv. nášlapných kamenech. Ty umožňují migraci živočišným a rostlinným druhům napříč Českým středohořím.

 Aktivity projektu LIFE České středohoří je možné pravidelně sledovat na facebooku a nově i na oficiálním webu www.lifecs.cz, kde se čtenář doví o plánovaných zábavných i osvětových akcích pro veřejnost.