Localization: 50.6586111N, 14.1461111E
Area: 6113,3 ha
Category: EVL
Locality type: CHKO, NPP, PP, PR
Degree of protection: I.-IV. zóna
Altitude: 124-662 m n. m.

Porta Bohemica

In 2016, an extensive area lining the river Labe from Litoměřice to beyond Děčín was declared a SCI. Almost 6120 hectares of magically beautiful landscape was named as the imaginary gate to Bohemia – Porta Bohemica. On the right bank of the Labe, near Malé and Velké Žernoseky, it is formed by Hrádek and Kalvárie hills, on the left bank by Dobrý hill.

Přehled stanovišť a biotopů

Kód stanoviště
Název stanoviště
Kód biotopu
Název biotopu
Rozloha
Podíl v %
Kvalita biotopu
K1Mokřadní vrbiny 0.025 ha02
K2.1Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů 35.115 ha0.572.01
3240Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)K2.2Vrbové křoviny štěrkových náplavů 0.028 ha01
K3Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 156.370 ha2.562.35
40A0Kontinentální opadavé křoviny K4ANízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 2.518 ha0.041.59
91D0Rašelinný lesL10.1Rašelinné březiny 0.803 ha0.011
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) L2.2Údolní jasanovo-olšové luhy 19.828 ha0.322.29
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) L2.2AÚdolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 18.247 ha0.31.97
L2.2BÚdolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty 39.346 ha0.642.68
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris)L2.3Tvrdé luhy nížinných řek 14.371 ha0.243.99
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) L2.4Měkké luhy nížinných řek 33.575 ha0.553.65
9170Dubohabřiny asociace Galio-CarpinetumL3.1Hercynské dubohabřiny1 014.442 ha16.592.42
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchL4Suťové lesy 753.353 ha12.322.19
9130Bučiny asociace Asperulo-FagetumL5.1Květnaté bučiny1 067.852 ha17.471.9
9110Bučiny asociace Luzulo-FagetumL5.4Acidofilní bučiny 410.276 ha6.712.4
91H0Panonské šipákové doubravyL6.1Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 16.027 ha0.261.79
91I0Eurosibiřské stepní doubravyL6.4Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 54.024 ha0.881.88
L6.5BAcidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) 19.497 ha0.321.97
L7.1Suché acidofilní doubravy 36.504 ha0.62.02
L7.3Subkontinentální borové doubravy 40.817 ha0.673.02
91T0Středoevropské lišejníkové boryL8.1ABoreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 2.909 ha0.051.28
L8.1BBoreokontinentální bory, ostatní porosty 9.147 ha0.151.26
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)L9.2BPodmáčené smrčiny 9.059 ha0.152.11
M1.1Rákosiny eutrofních stojatých vod 1.996 ha0.032.21
M1.3Eutrofní vegetace bahnitých substrátů 0.531 ha0.011.28
M1.4Říční rákosiny 18.109 ha0.32.91
M1.5Pobřežní vegetace potoků 0.214 ha01.42
M1.7Vegetace vysokých ostřic 11.934 ha0.23.41
M4.1Štěrkové náplavy bez vegetace 0.401 ha0.011
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněM5Devětsilové lemy horských potoků 0.043 ha02
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.M6Bahnité říční náplavy 11.555 ha0.191.05
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněM7Bylinné lemy nížinných řek 0.457 ha0.011.9
R1.4Lesní prameniště bez tvorby pěnovců 0.269 ha02.71
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůS1.2Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 76.911 ha1.261.78
S1.3Vysokostébelné trávníky skalních terásek 0.954 ha0.022
S1.5Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) 0.031 ha02
8160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupněS2APohyblivé sutě bazických hornin 0.158 ha02
8150Středoevropské silikátové sutěS2BPohyblivé sutě kyselých hornin 0.621 ha0.012
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)T1.1Mezofilní ovsíkové louky 96.709 ha1.582.51
T1.10Vegetace vlhkých narušovaných půd 0.285 ha02.37
T1.3Poháňkové pastviny 42.389 ha0.692.1
T1.4Aluviální psárkové louky 7.500 ha0.123.21
T1.5Vlhké pcháčové louky 2.051 ha0.033.51
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněT1.6Vlhká tužebníková lada 0.054 ha03
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)T1.9Střídavě vlhké bezkolencové louky 0.322 ha0.014
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)T2.3BPodhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 0.160 ha02
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)T3.1Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 16.902 ha0.281.6
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)T3.2Pěchavové trávníky 0.010 ha01
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.3DÚzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 7.759 ha0.132.05
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.4DŠirokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 49.999 ha0.822.28
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.5BAcidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 0.595 ha0.012.38
T4.1Suché bylinné lemy 7.965 ha0.132.55
T4.2Mezofilní bylinné lemy 12.217 ha0.22.54
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)T6.1BAcidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 0.271 ha01.84
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) T6.2BBazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 0.061 ha02
4030Evropská suchá vřesovištěT8.1BSuchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 0.041 ha02
4030Evropská suchá vřesovištěT8.2BSekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 0.007 ha01
4030Evropská suchá vřesovištěT8.3Brusnicová vegetace skal a drolin 0.579 ha0.011
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo HydrocharitionV1FMakrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 20.733 ha0.341.99
V1GMakrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů 12.013 ha0.22.18
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-BatrachionV4AMakrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 57.900 ha0.952
V4BMakrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta 736.118 ha12.042.74

Seznam druhů z Nálezové databáze AOPK ČR

Kategorie
Vědecký název druhu
Český název druhu
Kategorie ochrany
Kategorie ochrany dle Zák. 114/92 Sb.
Rok posledního záznamu
ObojživelníciBufo buforopucha obecnáOhroženýZranitelný (VU)2020
ObojživelníciRana dalmatinaskokan štíhlýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2013
ObojživelníciRana temporariaskokan hnědýZranitelný (VU)2020
ObojživelníciSalamandra salamandramlok skvrnitýSilně ohroženýZranitelný (VU)2020
PavouciArctosa cinereaslíďák břehovýOhrožený (EN)2016
PtáciAccipiter gentilisjestřáb lesníOhroženýZranitelný (VU)2016
PtáciAccipiter nisuskrahujec obecnýSilně ohroženýZranitelný (VU)2019
PtáciAcrocephalus arundinaceusrákosník velkýSilně ohroženýZranitelný (VU)2014
PtáciActitis hypoleucospisík obecnýSilně ohroženýOhrožený (EN)2020
PtáciAlcedo atthisledňáček říčníSilně ohroženýZranitelný (VU)2020
PtáciAnas acutaostralka štíhláKriticky ohroženýLokálně vyhynulý (RE)2019
PtáciAnas creccačírka obecnáOhroženýKriticky ohrožený (CR)2019
PtáciAnser anserhusa velkáZranitelný (VU)2015
PtáciAnthus pratensislinduška lučníTéměř ohrožený (NT)2019
PtáciApus apusrorýs obecnýOhrožený2019
PtáciArdea cinereavolavka popelaváTéměř ohrožený (NT)2020
PtáciBubo bubovýr velkýOhroženýOhrožený (EN)2019
PtáciBucephala clangulahohol severníSilně ohroženýOhrožený (EN)2020
PtáciCiconia ciconiačáp bílýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2019
PtáciCiconia nigračáp černýSilně ohroženýZranitelný (VU)2018
PtáciCircus aeruginosusmoták pochopOhroženýZranitelný (VU)2019
PtáciColumba oenasholub doupňákSilně ohroženýZranitelný (VU)2019
PtáciCorvus coraxkrkavec velkýOhrožený2019
PtáciCorvus coronevrána černáTéměř ohrožený (NT)2020
PtáciCorvus frugilegushavran polníZranitelný (VU)2019
PtáciCoturnix coturnixkřepelka polníSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2019
PtáciCygnus olorlabuť velkáZranitelný (VU)2020
PtáciDendrocopos syriacusstrakapoud jižníSilně ohroženýOhrožený (EN)2019
PtáciDryocopus martiusdatel černý2020
PtáciEgretta garzettavolavka stříbřitáSilně ohroženýKriticky ohrožený (CR)2013
PtáciFalco peregrinussokol stěhovavýKriticky ohroženýOhrožený (EN)2019
PtáciFicedula albicollislejsek bělokrkýTéměř ohrožený (NT)2018
PtáciFicedula hypoleucalejsek černohlavýTéměř ohrožený (NT)2015
PtáciGallinago gallinagobekasina otavníSilně ohroženýOhrožený (EN)2019
PtáciGallinula chloropusslípka zelenonoháTéměř ohrožený (NT)2020
PtáciGavia arcticapotáplice severní2012
PtáciGavia stellatapotáplice malá2012
PtáciHaliaeetus albicillaorel mořskýKriticky ohroženýOhrožený (EN)2018
PtáciHirundo rusticavlaštovka obecnáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2019
PtáciCharadrius dubiuskulík říčníZranitelný (VU)2013
PtáciJynx torquillakrutihlav obecnýSilně ohroženýZranitelný (VU)2020
PtáciLanius collurioťuhýk obecnýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2018
PtáciLanius excubitorťuhýk šedýOhroženýZranitelný (VU)2018
PtáciLarus cachinnansracek bělohlavýNevhodný pro hodnocení (NA)2020
PtáciLarus canusracek bouřníLokálně vyhynulý (RE)2011
PtáciLocustella luscinioidescvrčilka slavíkováOhroženýOhrožený (EN)2014
PtáciLuscinia megarhynchosslavík obecnýOhrožený2020
PtáciMergus mergansermorčák velkýKriticky ohroženýKriticky ohrožený (CR)2020
PtáciMilvus migransluňák hnědýKriticky ohroženýKriticky ohrožený (CR)2019
PtáciMilvus milvusluňák červenýKriticky ohroženýKriticky ohrožený (CR)2019
PtáciMotacilla flavakonipas lučníSilně ohroženýZranitelný (VU)2014
PtáciMuscicapa striatalejsek šedýOhrožený2019
PtáciNucifraga caryocatactesořešník kropenatýOhroženýZranitelný (VU)2016
PtáciOriolus oriolusžluva hajníSilně ohrožený2020
PtáciPernis apivorusvčelojed lesníSilně ohroženýOhrožený (EN)2014
PtáciPerdix perdixkoroptev polníOhroženýTéměř ohrožený (NT)2019
PtáciPicus canusžluna šedáZranitelný (VU)2020
PtáciPodiceps cristatuspotápka roháčOhroženýZranitelný (VU)2017
PtáciPodiceps grisegenapotápka rudokrkáSilně ohroženýNevhodný pro hodnocení (NA)2011
PtáciRallus aquaticuschřástal vodníSilně ohroženýZranitelný (VU)2019
PtáciRemiz pendulinusmoudivláček lužníOhroženýZranitelný (VU)2020
PtáciRiparia ripariabřehule říčníOhroženýTéměř ohrožený (NT)2019
PtáciScolopax rusticolasluka lesníOhroženýZranitelný (VU)2017
PtáciTachybaptus ruficollispotápka maláOhroženýZranitelný (VU)2020
PtáciTurdus iliacusdrozd cvrčalaSilně ohroženýNevhodný pro hodnocení (NA)2019
PtáciVanellus vanellusčejka chocholatáZranitelný (VU)2018
MechorostyCephalozia catenulatakřepenka řetízkovitáTéměř ohrožený (NT)2014
MechorostyDicranum majusdvouhrotec velkýZranitelný (VU)2014
MechorostyFissidens arnoldiikrondlovka tupolistáOhrožený (EN)2013
MechorostyHookeria lucenskápuška skvěláTéměř ohrožený (NT)2012
MechorostyJungermannia pumilatrsenka drobnáTéměř ohrožený (NT)2014
MechorostyOrthotrichum patensšurpek otevřenýTéměř ohrožený (NT)2018
MechorostyPhyscomitrium eurystomumměchýřočepka široústáZranitelný (VU)2012
MechorostyRhabdoweisia crispatapruhovka zoubkovanáTéměř ohrožený (NT)2014
MechorostyScapania mucronatakýlnatka ostnitáChybí údaje (DD)2013
MechorostySphagnum angustifoliumrašeliník úzkolistý2014
MechorostySphagnum capillifoliumrašeliník ostrolistý2012
MechorostySphagnum fallaxrašeliník křivolistý2014
MechorostySphagnum fimbriatumrašeliník třásnitý2014
MechorostySphagnum flexuosumrašeliník odchylný2012
MechorostySphagnum girgensohniirašeliník Girgensohnův2014
MechorostySphagnum quinquefariumrašeliník pětiřadý2014
MechorostySphagnum russowiirašeliník statný2012
MechorostySphagnum squarrosumrašeliník kostrbatý2014
MechorostySphagnum subnitensrašeliník lesklý2014
MechorostyTetrodontium brownianumchudozubík BrownůvTéměř ohrožený (NT)2014
BrouciAgrilus auricollispolník jilmovýOhrožený (EN)2019
BrouciAgrilus convexicollisZranitelný (VU)2018
BrouciAgrilus cyanescenspolník zimolézovýTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciAgriotes gallicusOhrožený (EN)2019
BrouciAgriotes pallidulusZranitelný (VU)2019
BrouciAgrilus sinuatusZranitelný (VU)2019
BrouciAllecula moriohřebenočlenec smolovýTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciAmpedus praeustusZranitelný (VU)2019
BrouciAmpedus rufipennisTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciAmpedus sinuatusTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciAnisarthron barbipesTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciAnisoxya fusculaTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciAromia moschatatesařík pižmovýTéměř ohrožený (NT)2015
BrouciAulonium trisulcumZranitelný (VU)2015
BrouciBrachygonus megerleiZranitelný (VU)2019
BrouciBuprestis octoguttataOhrožený (EN)2018
BrouciCalosoma inquisitorkrajník hnědýOhrožený2019
BrouciCarabus auratusstřevlík zlatýKriticky ohroženýZranitelný (VU)2014
BrouciCardiophorus ebeninusTéměř ohrožený (NT)2015
BrouciCicindela campestrissvižník polníOhrožený2019
BrouciCicones undatusOhrožený (EN)2019
BrouciCicones variegatusOhrožený (EN)2019
BrouciColydium elongatumTéměř ohrožený (NT)2016
BrouciConopalpus testaceusTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciCorticeus bicoloroidesZranitelný (VU)2019
BrouciCorticeus bicolorkůrař dvojbarvýTéměř ohrožený (NT)2018
BrouciCoraebus elatusZranitelný (VU)2019
BrouciCorticeus unicolorkůrař maďalovýTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciCucujus cinnaberinuslesák rumělkovýSilně ohroženýZranitelný (VU)2019
BrouciDapsa denticollisZranitelný (VU)2019
BrouciDiaclina fagiZranitelný (VU)2018
BrouciDromaeolus barnabitaZranitelný (VU)2017
BrouciEndomychus coccineuspýchavkovník červcovýZranitelný (VU)2019
BrouciEucnemis capucinaOhrožený (EN)2019
BrouciHylis carinicepsKriticky ohrožený (CR)2019
BrouciHylis olexaiOhrožený (EN)2017
BrouciHymenalia rufipesblanočlenec červenonohýTéměř ohrožený (NT)2018
BrouciHypoganus inunctusTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciIlyobates nigricollisZranitelný (VU)2019
BrouciLeptophloeus clematidisZranitelný (VU)2018
BrouciLordithon striatusOhrožený (EN)2019
BrouciLucanus cervusroháč obecnýOhroženýZranitelný (VU)2019
BrouciMelandrya caraboidesOhrožený (EN)2019
BrouciMelanotus crassicollisTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciMeloe rugosusmajka svraštěláOhroženýTéměř ohrožený (NT)2014
BrouciMycetophagus fulvicollisZranitelný (VU)2019
BrouciMycetophagus multipunctatusTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciMycetophagus piceusTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciMyrmechixenus vaporariorumOhrožený (EN)2015
BrouciNeatus picipesTéměř ohrožený (NT)2015
BrouciOmiamima mollinaTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciOsphya bipunctataTéměř ohrožený (NT)2018
BrouciOxythyrea funestazlatohlávek tmavýOhrožený2019
BrouciPalorus depressuskružec stlačenýTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciPedinus femoralisširokochodec stehnatýTéměř ohrožený (NT)2018
BrouciPedostrangalia revestitaOhrožený (EN)2019
BrouciPentaphyllus testaceuspětičlenec žlutohnědýZranitelný (VU)2015
BrouciPlatydracus fulvipesTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciPlatyrhinus resinosusTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciPlatydema violaceumširokáč fialovýTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciPrionychus aterspuchřelík černýTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciPseudocistela ceramboideshrotnatec tesaříkovitýZranitelný (VU)2019
BrouciQuasimus minutissimusZranitelný (VU)2019
BrouciQuedius truncicolaKriticky ohrožený (CR)2019
BrouciRabocerus foveolatusZranitelný (VU)2012
BrouciSepedophilus bipunctatusZranitelný (VU)2015
BrouciSilvanoprus fagiZranitelný (VU)2016
BrouciSirocalodes quercicolaTéměř ohrožený (NT)2012
BrouciSisyphus schaefferichrobák vrubounovitýOhroženýZranitelný (VU)2018
BrouciStenagostus rhombeusZranitelný (VU)2019
BrouciSymbiotes gibberosusTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciTriphyllus bicolorZranitelný (VU)2018
BrouciUloma culinariskmenař trouchovýTéměř ohrožený (NT)2015
BrouciVelleius dilatatusdrabčík sršníTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciZyras lugensZranitelný (VU)2019
MnohonožkyRossiulus vilnensisprstencovka nížinnáTéměř ohrožený (NT)2014
HoubyFlammulina fennaepenízovka letníOhrožený (EN)2018
HoubyGeastrum campestrehvězdovka drsnáOhrožený (EN)2015
HoubyGeastrum floriformehvězdovka květovitáZranitelný (VU)2015
HoubyGeastrum fornicatumhvězdovka klenbováTéměř ohrožený (NT)2015
HoubyGeastrum melanocephalumhvězdovka vlasohlaváZranitelný (VU)2015
HoubyLepiota subincarnatabedla namasověláChybí údaje (DD)2018
HoubyLeucoagaricus wichanskyibělopečárka WichanskéhoChybí údaje (DD)2015
HoubyMycena diosmahelmovka dvojvonnáOhrožený (EN)2017
HoubyPluteus thomsoniištítovka ThomsonovaOhrožený (EN)2017
BlanokřídlíApis melliferavčela medonosnáChybí údaje (DD)2018
BlanokřídlíBombus hortorumčmelák zahradníOhrožený2018
BlanokřídlíBombus lapidariusčmelák skalníOhrožený2019
BlanokřídlíBombus terrestrisčmelák zemníOhrožený2019
NetopýřiBarbastella barbastellusnetopýr černýKriticky ohrožený2017
NetopýřiEptesicus serotinusnetopýr večerníSilně ohrožený2012
NetopýřiMyotis bechsteiniinetopýr velkouchýSilně ohroženýChybí údaje (DD)2012
NetopýřiMyotis brandtiinetopýr BrandtůvSilně ohrožený2011
NetopýřiMyotis daubentoniinetopýr vodníSilně ohrožený2019
NetopýřiMyotis myotisnetopýr velkýKriticky ohroženýTéměř ohrožený (NT)2020
NetopýřiMyotis mystacinusnetopýr vousatýSilně ohrožený2019
NetopýřiMyotis nattererinetopýr řasnatýSilně ohrožený2019
NetopýřiNyctalus noctulanetopýr rezavýSilně ohrožený2019
NetopýřiPipistrellus nathusiinetopýr parkovýSilně ohrožený2011
NetopýřiPipistrellus pipistrellusnetopýr hvízdavýSilně ohrožený2019
NetopýřiPlecotus auritusnetopýr ušatýSilně ohrožený2018
NetopýřiPlecotus austriacusnetopýr dlouhouchýSilně ohroženýZranitelný (VU)2012
NetopýřiRhinolophus hipposiderosvrápenec malýKriticky ohroženýZranitelný (VU)2020
NetopýřiVespertilio murinusnetopýr pestrýSilně ohrožený2019
MotýliRhagades prunizelenáček trnkovýOhrožený (EN)2016
MotýliJordanita globulariaezelenáček koulenkovýTéměř ohrožený (NT)2017
MotýliZygaena ephialtesvřetenuška čičorkováTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliZygaena angelicaevřetenuška štírovníkováTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliMalacosoma neustriabourovec prsténčivýTéměř ohrožený (NT)2015
MotýliHemaris fuciformisdlouhozobka zimolezováZranitelný (VU)2018
MotýliHyles euphorbiaelišaj pryšcovýOhroženýOhrožený (EN)2015
MotýliCarcharodus alceaesoumračník slézovýTéměř ohrožený (NT)2015
MotýliThymelicus acteonsoumračník žlutoskvrnnýOhrožený (EN)2015
MotýliHesperia commasoumračník čárkovanýZranitelný (VU)2019
MotýliIphiclides podaliriusotakárek ovocnýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliPapilio machaonotakárek fenyklovýOhrožený2019
MotýliLycaena virgaureaeohniváček celíkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliSatyrium pruniostruháček švestkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliSatyrium w-albumostruháček jilmovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliSatyrium spiniostruháček trnkovýZranitelný (VU)2019
MotýliScolitantides orionmodrásek rozchodníkovýZranitelný (VU)2019
MotýliGlaucopsyche alexismodrásek kozincovýZranitelný (VU)2015
MotýliPlebejus argusmodrásek černolemýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliPolyommatus amandusmodrásek ušlechtilýTéměř ohrožený (NT)2017
MotýliPolyommatus coridonmodrásek vikvicovýZranitelný (VU)2017
MotýliPolyommatus daphnismodrásek hnědoskvrnnýZranitelný (VU)2018
MotýliApatura irisbatolec duhovýOhrožený2017
MotýliApatura iliabatolec červenýOhrožený2018
MotýliMinois dryasokáč ovsovýZranitelný (VU)2019
MotýliErebia medusaokáč rosičkovýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliCoenonympha arcaniaokáč strdivkovýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliLasiommata maeraokáč ječmínkovýTéměř ohrožený (NT)2015
MotýliTetheella fluctuosamůřice březováZranitelný (VU)2013
MotýliOchropacha duplarismůřice dvojtečnáTéměř ohrožený (NT)2013
MotýliCharissa glaucinariašerokřídlec pampeliškovýLokálně vyhynulý (RE)2015
MotýliHarpyia milhauserihřbetozubec MilhauserůvZranitelný (VU)2015
MotýliDrymonia ruficornishřbetozubec dubovýTéměř ohrožený (NT)2015
MotýliPeridea ancepshřbetozubec plachýTéměř ohrožený (NT)2015
MotýliDichagyris candelisequaosenice bodlákováZranitelný (VU)2015
MotýliDichagyris forcipulaosenice šedokřídláZranitelný (VU)2015
MotýliEilema pygmaeolališejníkovec běločelnýZranitelný (VU)2015
MotýliAmata phegeaběloskvrnáč pampeliškovýTéměř ohrožený (NT)2015
MotýliDysauxes ancillaběloskvrnáč lišejníkovýTéměř ohrožený (NT)2015
MotýliEuplagia quadripunctariapřástevník kostivalový2019
MotýliTyria jacobaeaepřástevník starčkovýZranitelný (VU)2016
LišejníkyAspicilia cinereaTéměř ohrožený (NT)2018
LišejníkyAspicilia intermutansChybí údaje (DD)2018
LišejníkyCladonia caespiticiaTéměř ohrožený (NT)2011
LišejníkyCladonia monomorphaChybí údaje (DD)2018
LišejníkyCladonia pleurotaTéměř ohrožený (NT)2018
LišejníkyEvernia prunastriTéměř ohrožený (NT)2018
LišejníkyHypogymnia tubulosaTéměř ohrožený (NT)2018
LišejníkyLecanora hageniiTéměř ohrožený (NT)2018
LišejníkyPhyscia stellarisZranitelný (VU)2018
LišejníkyPlatismatia glaucaTéměř ohrožený (NT)2018
LišejníkyPseudevernia furfuraceaTéměř ohrožený (NT)2018
LišejníkyPunctelia subrudectaZranitelný (VU)2018
LišejníkyRamalina farinaceaZranitelný (VU)2018
LišejníkyRhizocarpon petraeumZranitelný (VU)2018
LišejníkyVerrucaria praetermissaZranitelný (VU)2018
LišejníkyVulpicida pinastriTéměř ohrožený (NT)2018
SavciLutra lutravydra říčníSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2020
SavciMartes marteskuna lesní2019
SavciCastor fiberbobr evropskýSilně ohrožený2020
SavciGlis glisplch velkýOhroženýChybí údaje (DD)2018
SavciMyocastor coypusnutrieNevyhodnocený (NE)2020
SavciSciurus vulgarisveverka obecnáOhroženýChybí údaje (DD)2020
MěkkýšiHelix pomatiahlemýžď zahradní2015
MěkkýšiPisidium supinumhrachovka obrácenáTéměř ohrožený (NT)2011
MěkkýšiSphaerium rivicolaokružanka říčníTéměř ohrožený (NT)2011
MěkkýšiUnio crassusvelevrub tupýSilně ohroženýOhrožený (EN)2019
MěkkýšiUnio pictorumvelevrub malířskýKriticky ohrožený2019
MěkkýšiUnio tumidusvelevrub nadmutýZranitelný (VU)2019
VážkyGomphus flavipesklínatka žlutonoháSilně ohroženýZranitelný (VU)2013
VážkyOphiogomphus ceciliaklínatka rohatáSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2015
Ryby a mihuleAmeiurus nebulosussumeček americkýNevhodný pro hodnocení (NA)2015
Ryby a mihuleAnguilla anguillaúhoř říčníVyhynulý ve volné přírodě (EW)2019
Ryby a mihuleBarbus barbusparma obecnáTéměř ohrožený (NT)2018
Ryby a mihuleCottus gobiovranka obecnáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2017
Ryby a mihuleCtenopharyngodon idellaamur bílýNevhodný pro hodnocení (NA)2018
Ryby a mihuleGasterosteus aculeatuskoljuška tříostnáNevhodný pro hodnocení (NA)2017
Ryby a mihuleChondrostoma nasusostroretka stěhovaváZranitelný (VU)2019
Ryby a mihuleLeucaspius delineatusslunka obecnáKriticky ohrožený (CR)2015
Ryby a mihuleLeuciscus idusjelec jesenOhroženýTéměř ohrožený (NT)2018
Ryby a mihulePseudorasbora parvastřevlička východníNevhodný pro hodnocení (NA)2017
Ryby a mihuleVimba vimbapodoustev říčníZranitelný (VU)2018
Cévnaté rostlinyAchillea setaceařebříček štětinolistýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyAllium rotundumčesnek kulovitýTéměř ohrožený (NT)2017
Cévnaté rostlinyAllium sphaerocephalončesnek kulatohlavýOhrožený (EN)2015
Cévnaté rostlinyAllium strictumčesnek tuhýSilně ohroženýOhrožený (EN)2013
Cévnaté rostlinyAlyssum montanum subsp. gmeliniitařice horská GmelinovaTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyAndrosace elongatapochybek prodlouženýTéměř ohrožený (NT)2011
Cévnaté rostlinyAnthericum liliagobělozářka liliovitáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2019
Cévnaté rostlinyAquilegia vulgarisorlíček obecnýTéměř ohrožený (NT)2017
Cévnaté rostlinyArabis sagittatahuseník střelovitýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyAsplenium adiantum-nigrumsleziník netíkovitýKriticky ohroženýKriticky ohrožený (CR)2017
Cévnaté rostlinyAsperugo procumbensostrolist poléhavýTéměř ohrožený (NT)2016
Cévnaté rostlinyAstragalus austriacuskozinec rakouskýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyAstragalus exscapuskozinec bezlodyžnýSilně ohroženýOhrožený (EN)2013
Cévnaté rostlinyAster linosyrishvězdnice zlatovlásekOhroženýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyAtriplex prostrata subsp. latifolialebeda hrálovitá širokolistáTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyAurinia saxatilis subsp. arduinitařice skalníOhroženýTéměř ohrožený (NT)2020
Cévnaté rostlinyBarbarea vulgaris subsp. arcuatabarborka obecná obloučnatáChybí údaje (DD)2016
Cévnaté rostlinyBerula erectapotočník vzpřímenýTéměř ohrožený (NT)2011
Cévnaté rostlinyBerberis vulgarisdřišťál obecnýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyBifora radiansštěničník paprskujícíKriticky ohrožený (CR)2011
Cévnaté rostlinyBiscutella laevigata subsp. variadvojštítek hladkoplodý proměnlivýOhroženýMálo dotčený (LC)2018
Cévnaté rostlinyBolboschoenus maritimuskamyšník přímořskýZranitelný (VU)2019
Cévnaté rostlinyBothriochloa ischaemumvousatka prstnatáTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyButomus umbellatusšmel okoličnatýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyCampanula bononiensiszvonek boloňskýOhroženýZranitelný (VU)2017
Cévnaté rostlinyCampanula gentiliszvonek jemnýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyCarex humilisostřice nízkáTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyCarduus nutansbodlák nicíTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyCaucalis platycarpos subsp. platycarposdejvorec velkoplodý pravýZranitelný (VU)2012
Cévnaté rostlinyCentaurea triumfettii subsp. axillarischrpa chlumníOhroženýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyCephalanthera damasoniumokrotice bíláOhroženýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyCephalanthera rubraokrotice červenáSilně ohroženýOhrožený (EN)2017
Cévnaté rostlinyCerastium brachypetalumrožec krátkoplátečnýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyCerastium pumilumrožec nízkýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyCorrigiola littoralisdrobnokvět pobřežníKriticky ohroženýKriticky ohrožený (CR)2018
Cévnaté rostlinyCornus masdřín jarníOhrožený2018
Cévnaté rostlinyCotoneaster integerrimusskalník celokrajnýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyCrepis foetida subsp. rhoeadifoliaškarda smrdutá mákolistáTéměř ohrožený (NT)2019
Cévnaté rostlinyCyperus fuscusšáchor hnědýTéměř ohrožený (NT)2019
Cévnaté rostlinyDictamnus albustřemdava bíláOhroženýTéměř ohrožený (NT)2019
Cévnaté rostlinyDipsacus laciniatusštětka laločnatáTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyEpipactis atrorubenskruštík tmavočervenýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyEquisetum ramosissimumpřeslička větevnatáOhroženýZranitelný (VU)2019
Cévnaté rostlinyEquisetum × mooreipřeslička MooreovaOhrožený (EN)2011
Cévnaté rostlinyErysimum crepidifoliumtrýzel škardolistýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyErysimum hieracifoliumtrýzel jestřábníkolistýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyEuphorbia seguieriana subsp. seguierianapryšec sivý pravýOhrožený (EN)2017
Cévnaté rostlinyFilago arvensisbělolist rolníTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyFumaria schleicherizemědým SchleicherůvTéměř ohrožený (NT)2012
Cévnaté rostlinyGagea bohemica subsp. bohemicakřivatec český pravýSilně ohroženýZranitelný (VU)2013
Cévnaté rostlinyGagea bohemicakřivatec českýSilně ohrožený2017
Cévnaté rostlinyGagea transversaliskřivatec vstřícnolistýChybí údaje (DD)2013
Cévnaté rostlinyGagea villosakřivatec rolníZranitelný (VU)2013
Cévnaté rostlinyGalium glaucumsvízel sivýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyGaleopsis ladanumkonopice širolistáTéměř ohrožený (NT)2012
Cévnaté rostlinyGalium mollugosvízel povázkaChybí údaje (DD)2016
Cévnaté rostlinyGalanthus nivalissněženka podsněžníkOhroženýTéměř ohrožený (NT)2019
Cévnaté rostlinyGeranium mollekakost měkkýTéměř ohrožený (NT)2011
Cévnaté rostlinyGeranium sanguineumkakost krvavýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyGlobularia bisnagaricakoulenka prodlouženáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyHelichrysum arenariumsmil písečnýSilně ohroženýOhrožený (EN)2017
Cévnaté rostlinyHierochloë australistomkovice jižníTéměř ohrožený (NT)2012
Cévnaté rostlinyHieracium caesiumjestřábník sivýTéměř ohrožený (NT)2012
Cévnaté rostlinyHieracium cymosumchlupáček chocholičnatýTéměř ohrožený (NT)2012
Cévnaté rostlinyHieracium echioideschlupáček hadincovitýZranitelný (VU)2017
Cévnaté rostlinyHieracium rothianumchlupáček chlumníKriticky ohrožený (CR)2012
Cévnaté rostlinyHieracium schmidtiijestřábník bledýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyChondrilla juncearadyk prutnatýZranitelný (VU)2014
Cévnaté rostlinyChrysosplenium oppositifoliummokrýš vstřícnolistýTéměř ohrožený (NT)2012
Cévnaté rostlinyInula germanicaoman německýSilně ohroženýOhrožený (EN)2011
Cévnaté rostlinyInula hirtaoman srstnatýTéměř ohrožený (NT)2017
Cévnaté rostlinyIris aphyllakosatec bezlistýSilně ohroženýZranitelný (VU)2020
Cévnaté rostlinyIsolepis setaceabezosetka štětinovitáTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyJovibarba globifera subsp. globiferanetřesk výběžkatý pravýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyLactuca perennislocika vytrvaláTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyLactuca quercinalocika dubováTéměř ohrožený (NT)2020
Cévnaté rostlinyLappula squarrosastrošek pomněnkovýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyLeersia oryzoidestajnička rýžovitáTéměř ohrožený (NT)2019
Cévnaté rostlinyLeonurus cardiacabuřina srdečník praváTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyLeucojum vernumbledule jarníOhroženýTéměř ohrožený (NT)2019
Cévnaté rostlinyLilium martagonlilie zlatohlaváOhrožený2018
Cévnaté rostlinyLunaria redivivaměsíčnice vytrvaláOhrožený2018
Cévnaté rostlinyMalus sylvestrisjabloň lesníChybí údaje (DD)2012
Cévnaté rostlinyMedicago minimatolice nejmenšíTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyMuscari neglectummodřenec hroznatýZranitelný (VU)2012
Cévnaté rostlinyMuscari tenuiflorummodřenec tenkokvětýOhroženýZranitelný (VU)2018
Cévnaté rostlinyNajas marinařečanka přímořskáTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyNasturtium officinalepotočnice lékařskáSilně ohroženýZranitelný (VU)2016
Cévnaté rostlinyNeottia nidus-avishlístník hnízdákTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyNymphaea candidaleknín bělostnýSilně ohroženýOhrožený (EN)2012
Cévnaté rostlinyOrnithogalum umbellatumsnědek chocholičnatýChybí údaje (DD)2016
Cévnaté rostlinyOrobanche arenariamordovka písečnáOhrožený (EN)2013
Cévnaté rostlinyOrobanche artemisiae-campestriszáraza šupinatáOhrožený (EN)2013
Cévnaté rostlinyOrobanche caryophyllaceazáraza hřebíčkováTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyOrobanche coerulescenszáraza namodraláKriticky ohrožený (CR)2013
Cévnaté rostlinyOrobanche elatiorzáraza vyššíZranitelný (VU)2012
Cévnaté rostlinyOrobanche luteazáraza žlutáTéměř ohrožený (NT)2017
Cévnaté rostlinyOrthantha luteazdravínek žlutýZranitelný (VU)2017
Cévnaté rostlinyOxytropis pilosavlnice chlupatáTéměř ohrožený (NT)2017
Cévnaté rostlinyParietaria officinalisdrnavec lékařskýOhrožený (EN)2020
Cévnaté rostlinyPetrorhagia proliferahvozdíček prorostlýTéměř ohrožený (NT)2017
Cévnaté rostlinyPeucedanum oreoselinumsmldník olešníkovýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyPolystichum aculeatumkapradina laločnatáTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyPopulus nigratopol černýChybí údaje (DD)2015
Cévnaté rostlinyPotentilla arenariamochna písečnáTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyPrunus fruticosatřešeň křovitáOhrožený (EN)2018
Cévnaté rostlinyPrunus tenellamandloň nízkáKriticky ohroženýOhrožený (EN)2015
Cévnaté rostlinyPseudolysimachion maritimumrozrazil dlouholistýZranitelný (VU)2016
Cévnaté rostlinyPulsatilla pratensis subsp. bohemicakoniklec luční českýSilně ohroženýZranitelný (VU)2018
Cévnaté rostlinyPulicaria vulgarisblešník obecnýKriticky ohrožený (CR)2019
Cévnaté rostlinyPyrus nivalishrušeň sněhobíláChybí údaje (DD)2018
Cévnaté rostlinyPyrus pyrasterhrušeň polničkaTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyQuercus pubescensdub pýřitýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2019
Cévnaté rostlinyRosa gallicarůže galskáZranitelný (VU)2018
Cévnaté rostlinyRumex palustrisšťovík bahenníOhrožený (EN)2018
Cévnaté rostlinySaxifraga paniculatalomikámen vždyživýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2016
Cévnaté rostlinySaxifraga tridactyliteslomikámen trojprstýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyScabiosa canescenshlaváč šedavýTéměř ohrožený (NT)2017
Cévnaté rostlinyScabiosa columbariahlaváč fialovýTéměř ohrožený (NT)2011
Cévnaté rostlinyScirpus radicansskřípina kořenujícíTéměř ohrožený (NT)2016
Cévnaté rostlinyScrophularia umbrosa subsp. umbrosakrtičník křídlatý pravýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinySenecio erucifoliusstarček roketolistýSilně ohroženýZranitelný (VU)2015
Cévnaté rostlinySeseli annuumsesel ročníTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinySeseli hippomarathrumsesel fenyklovýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinySilene otitessilenka ušniceTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinySorbus ariajeřáb mukZranitelný (VU)2019
Cévnaté rostlinySorbus bohemicajeřáb českýKriticky ohroženýOhrožený (EN)2013
Cévnaté rostlinySorbus danubialisjeřáb dunajskýTéměř ohrožený (NT)2017
Cévnaté rostlinySpergula morisoniikolenec MorisonůvTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyStachys alpinačistec alpínskýTéměř ohrožený (NT)2017
Cévnaté rostlinyStellaria neglectaptačinec přehlíženýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyStipa capillatakavyl vláskovitýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyStipa pennata var. pennatakavyl Ivanův pravýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyStipa pennatakavyl IvanůvOhrožený2018
Cévnaté rostlinyStipa pulcherrimakavyl sličnýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyTaxus baccatatis červenýSilně ohroženýZranitelný (VU)2018
Cévnaté rostlinyThesium linophyllonlněnka lnolistáTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyThlaspi montanumpenízek horskýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyTilia platyphyllos subsp. cordifolialípa velkolistá srdcolistáChybí údaje (DD)2012
Cévnaté rostlinyTorilis arvensistořice rolníOhrožený (EN)2013
Cévnaté rostlinyValerianella carinatakozlíček kýlnatýZranitelný (VU)2013
Cévnaté rostlinyVeronica catenatarozrazil pobřežníZranitelný (VU)2015
Cévnaté rostlinyVerbascum densiflorumdivizna velkokvětáTéměř ohrožený (NT)2012
Cévnaté rostlinyVerbascum phoeniceumdivizna brunátnáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyVeronica praecoxrozrazil časnýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyVicia pisiformisvikev hrachovitáTéměř ohrožený (NT)2017
Cévnaté rostlinyVulpia myurosmrvka myší ocásekTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyXanthium strumariumřepeň durkomanOhrožený (EN)2019
PlaziAnguis fragilisslepýš křehkýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2020
PlaziCoronella austriacaužovka hladkáSilně ohroženýZranitelný (VU)2020
PlaziLacerta agilisještěrka obecnáSilně ohroženýZranitelný (VU)2019
PlaziLacerta viridisještěrka zelenáKriticky ohroženýOhrožený (EN)2020
PlaziNatrix natrixužovka obojkováOhroženýTéměř ohrožený (NT)2019
PlaziZootoca viviparaještěrka živorodáSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2019
PlaziTrachemys scriptaželva nádhernáNevyhodnocený (NE)2020
MechorostyHygrobiella laxifoliamokřanka oddálenáZranitelný (VU)2014
LišejníkyCladonia sp.2017
VážkyErythromma lindeniišidélko LindenovoTéměř ohrožený (NT)2020
PavouciCozyptila blackwalliběžník BlackwallůvZranitelný (VU)2014
BrouciMycetochara maurahubojed čárkovanýTéměř ohrožený (NT)2019
BrouciOcypus macrocephalusTéměř ohrožený (NT)2014
BrouciOcypus ophthalmicusOhrožený (EN)2019
BrouciTasgius morsitansZranitelný (VU)2019
BrouciTasgius pedatorZranitelný (VU)2019
BlanokřídlíBombus pascuorumčmelák rolníOhrožený2018
PtáciLarus michahellisracek středomořskýNevhodný pro hodnocení (NA)2019
BrouciOrchestes subfasciatusTéměř ohrožený (NT)2012
BrouciEutrichapion facetumTéměř ohrožený (NT)2012
NetopýřiMyotis mystacinus/brandtiSilně ohrožený2020
Ryby a mihuleNeogobius melanostomushlaváč černoústýNevhodný pro hodnocení (NA)2019
Ryby a mihuleRomanogobio belingihrouzek BelingůvNevyhodnocený (NE)2011
Ryby a mihuleCarassius gibeliokaras stříbřitýNevhodný pro hodnocení (NA)2018
Ryby a mihuleLeuciscus aspiusbolen dravý2018
Ryby a mihuleRhodeus amarushořavka duhováTéměř ohrožený (NT)2017
HoubyCoprinopsis spelaiophilahnojník trvanlivýChybí údaje (DD)2018
HoubyCortinarius olivaceofuscuspavučinec olivově hnědýChybí údaje (DD)2017
BrouciAnthaxia suzannaeZranitelný (VU)2019
Cévnaté rostlinyOrobanche kochiizáraza zarděláTéměř ohrožený (NT)2013
MechorostyOchyraea mollisChybí údaje (DD)2014
MechorostySolenostoma hyalinumTéměř ohrožený (NT)2014
MechorostySphagnum auriculatum2012
LišejníkyPorpidia rugosaTéměř ohrožený (NT)2018
LišejníkyMelanelixia subauriferaZranitelný (VU)2018
BrouciHadrobregmus denticollisOhrožený (EN)2017
Cévnaté rostlinySorbus albensisjeřáb labskýOhrožený (EN)2013
SavciOvis aries musimonmuflonNevyhodnocený (NE)2018
PtáciSaxicola rubicolabramborníček černohlavýOhroženýZranitelný (VU)2018
PtáciAcanthis cabaretčečetka tmaváTéměř ohrožený (NT)2015
LišejníkyMontanelia disjunctaTéměř ohrožený (NT)2018
LišejníkyMyriospora rufescensChybí údaje (DD)2011
MotýliPharmacis lupulinahrotnokřídlec zahradníZranitelný (VU)2015
MotýliPhengaris nausithousmodrásek bahenníSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2017
MotýliPhengaris teleiusmodrásek očkovanýSilně ohroženýZranitelný (VU)2017
BrouciDropephylla iopteraKriticky ohrožený (CR)2019
PtáciMotacilla flava flavakonipas luční středoevropskýSilně ohroženýZranitelný (VU)2019
PtáciMergellus albellusmorčák malý2019
PtáciEmberiza calandrastrnad lučníKriticky ohroženýZranitelný (VU)2018
PtáciChroicocephalus ridibundusracek chechtavýZranitelný (VU)2020
PtáciIchthyaetus melanocephalusracek černohlavýSilně ohroženýOhrožený (EN)2017
PtáciArdea albavolavka bíláSilně ohrožený2019
PtáciDelichon urbicumjiřička obecnáTéměř ohrožený (NT)2019
PtáciColoeus monedulakavka obecnáSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2019
ObojživelníciBufotes viridisropucha zelenáSilně ohroženýOhrožený (EN)2020
ObojživelníciIchthyosaura alpestrisčolek horskýSilně ohroženýZranitelný (VU)2020
ObojživelníciLissotriton vulgarisčolek obecnýSilně ohroženýZranitelný (VU)2020
ObojživelníciPelophylax ridibundusskokan skřehotavýKriticky ohroženýTéměř ohrožený (NT)2020
BrouciProtaetia speciosissimazlatohlávek skvostnýOhroženýZranitelný (VU)2018
BrouciPeltis ferrugineaTéměř ohrožený (NT)2018
PtáciMareca streperakopřivka obecnáOhroženýZranitelný (VU)2020
PtáciDendrocoptes mediusstrakapoud prostředníOhroženýZranitelný (VU)2020
PtáciDryobates minorstrakapoud malýZranitelný (VU)2020
PtáciSpatula clypeatalžičák pestrýSilně ohroženýKriticky ohrožený (CR)2017
PtáciSpatula querquedulačírka modráSilně ohroženýKriticky ohrožený (CR)2020