Localization: 50.5527778N, 13.9405556E
Area: 490,2 ha
Category: EVL
Locality type: CHKO, NPR
Degree of protection: I., II., IV. zóna
Altitude: 385-837 m n. m.

Milešovka

In 1679, Bohuslav Balbín called it “The Queen of Middle Mountains”. The locals referred to it as Thunder Mountain, which predicts the weather. The majestic ruler of its serf hills, the highest and windiest mountain of České středohoří, 836.5 metres above sea level, has attracted people’s attention since the Stone Age and still powerfully impresses anyone who visits it and looks down from it onto the countryside.

Přehled stanovišť a biotopů

Kód stanoviště
Název stanoviště
Kód biotopu
Název biotopu
Rozloha
Podíl v %
Kvalita biotopu
K3Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 1.429 ha0.291.41
V1GMakrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů 1.058 ha0.222.5
L1Mokřadní olšiny 0.086 ha0.022
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) L2.2Údolní jasanovo-olšové luhy 19.866 ha4.053.03
9170Dubohabřiny asociace Galio-CarpinetumL3.1Hercynské dubohabřiny 329.351 ha67.192.57
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchL4Suťové lesy 31.992 ha6.531.37
9130Bučiny asociace Asperulo-FagetumL5.1Květnaté bučiny 24.057 ha4.912.88
9110Bučiny asociace Luzulo-FagetumL5.4Acidofilní bučiny 3.444 ha0.71
91I0Eurosibiřské stepní doubravyL6.4Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 2.741 ha0.561.95
L6.5BAcidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) 12.105 ha2.471
L7.1Suché acidofilní doubravy 2.634 ha0.541.07
L8.1BBoreokontinentální bory, ostatní porosty 0.022 ha01
M1.1Rákosiny eutrofních stojatých vod 0.054 ha0.012
M1.3Eutrofní vegetace bahnitých substrátů 0.021 ha04
M1.7Vegetace vysokých ostřic 0.059 ha0.012.59
R1.4Lesní prameniště bez tvorby pěnovců 0.058 ha0.012
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůS1.2Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 0.548 ha0.111.87
S1.3Vysokostébelné trávníky skalních terásek 0.545 ha0.111.7
S1.5Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) 1.099 ha0.221.23
8150Středoevropské silikátové sutěS2BPohyblivé sutě kyselých hornin 0.106 ha0.022
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)T1.1Mezofilní ovsíkové louky 10.156 ha2.073.61
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)T3.1Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 0.272 ha0.061.31
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.4DŠirokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 2.739 ha0.564
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.5BAcidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 0.019 ha03.55
T5.5Acidofilní trávníky mělkých půd 0.022 ha02
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)T6.1BAcidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 0.008 ha02
4030Evropská suchá vřesovištěT8.3Brusnicová vegetace skal a drolin 0.005 ha02
40A0Kontinentální opadavé křoviny K4ANízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 0.149 ha0.031.1

Seznam druhů z Nálezové databáze AOPK ČR

Kategorie
Vědecký název druhu
Český název druhu
Kategorie ochrany
Kategorie ochrany dle Zák. 114/92 Sb.
Rok posledního záznamu
ObojživelníciBufo buforopucha obecnáOhroženýZranitelný (VU)2013
ObojživelníciRana dalmatinaskokan štíhlýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2012
ObojživelníciRana temporariaskokan hnědýZranitelný (VU)2013
ObojživelníciSalamandra salamandramlok skvrnitýSilně ohroženýZranitelný (VU)2019
PtáciAccipiter nisuskrahujec obecnýSilně ohroženýZranitelný (VU)2013
PtáciApus apusrorýs obecnýOhrožený2013
PtáciArdea cinereavolavka popelaváTéměř ohrožený (NT)2014
PtáciBombycilla garrulusbrkoslav severníOhrožený2013
PtáciBubo bubovýr velkýOhroženýOhrožený (EN)2013
PtáciCaprimulgus europaeuslelek lesníSilně ohroženýOhrožený (EN)2013
PtáciCiconia ciconiačáp bílýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2018
PtáciCiconia nigračáp černýSilně ohroženýZranitelný (VU)2018
PtáciColumba oenasholub doupňákSilně ohroženýZranitelný (VU)2017
PtáciCorvus coronevrána černáTéměř ohrožený (NT)2013
PtáciCorvus frugilegushavran polníZranitelný (VU)2013
PtáciCrex crexchřástal polníSilně ohroženýZranitelný (VU)2012
PtáciDryocopus martiusdatel černý2017
PtáciFicedula albicollislejsek bělokrkýTéměř ohrožený (NT)2017
PtáciFicedula hypoleucalejsek černohlavýTéměř ohrožený (NT)2013
PtáciGallinago gallinagobekasina otavníSilně ohroženýOhrožený (EN)2012
PtáciGlaucidium passerinumkulíšek nejmenšíSilně ohroženýZranitelný (VU)2013
PtáciHirundo rusticavlaštovka obecnáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2013
PtáciJynx torquillakrutihlav obecnýSilně ohroženýZranitelný (VU)2013
PtáciLanius collurioťuhýk obecnýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2013
PtáciLuscinia megarhynchosslavík obecnýOhrožený2013
PtáciMotacilla flavakonipas lučníSilně ohroženýZranitelný (VU)2014
PtáciNucifraga caryocatactesořešník kropenatýOhroženýZranitelný (VU)2013
PtáciOenanthe oenanthebělořit šedýSilně ohroženýOhrožený (EN)2013
PtáciScolopax rusticolasluka lesníOhroženýZranitelný (VU)2012
PtáciTachybaptus ruficollispotápka maláOhroženýZranitelný (VU)2015
BrouciCarabus irregularis irregularisOhroženýTéměř ohrožený (NT)2014
BrouciConopalpus testaceusTéměř ohrožený (NT)2014
BrouciMelanotus crassicollisTéměř ohrožený (NT)2014
BrouciMycetophagus piceusTéměř ohrožený (NT)2014
BrouciQuasimus minutissimusZranitelný (VU)2014
HoubyCalocera glossoideskrásnorůžek smržovitýTéměř ohrožený (NT)2013
HoubyEntoloma juncinumzávojenka sítinováOhrožený (EN)2013
HoubyExidia cartilagineačernorosol chrupavčitýTéměř ohrožený (NT)2013
HoubyHolwaya mucidavoskovička černaváOhrožený (EN)2013
HoubyHymenochaete fuliginosakožovka chladnomilnáOhrožený (EN)2013
HoubyMacrolepiota konradiibedla KonradovaChybí údaje (DD)2013
HoubyMycena diosmahelmovka dvojvonnáOhrožený (EN)2013
HoubyNeobulgaria purarosoloklihatka růžováTéměř ohrožený (NT)2013
HoubyPholiota elegansšupinovka elegantníKriticky ohrožený (CR)2013
HoubyPseudoclitocybe cyathiformisstrmělka číškovitáChybí údaje (DD)2013
NetopýřiBarbastella barbastellusnetopýr černýKriticky ohrožený2013
NetopýřiEptesicus nilssoniinetopýr severníSilně ohrožený2013
NetopýřiEptesicus serotinusnetopýr večerníSilně ohrožený2013
NetopýřiMyotis myotisnetopýr velkýKriticky ohroženýTéměř ohrožený (NT)2013
NetopýřiNyctalus noctulanetopýr rezavýSilně ohrožený2013
NetopýřiPipistrellus pipistrellusnetopýr hvízdavýSilně ohrožený2013
NetopýřiPlecotus auritusnetopýr ušatýSilně ohrožený2013
NetopýřiPlecotus austriacusnetopýr dlouhouchýSilně ohroženýZranitelný (VU)2013
NetopýřiRhinolophus hipposiderosvrápenec malýKriticky ohroženýZranitelný (VU)2013
NetopýřiVespertilio murinusnetopýr pestrýSilně ohrožený2013
MotýliHemaris fuciformisdlouhozobka zimolezováZranitelný (VU)2015
MotýliSatyrium pruniostruháček švestkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliScolitantides orionmodrásek rozchodníkovýZranitelný (VU)2018
MotýliLimenitis populibělopásek topolovýOhroženýZranitelný (VU)2018
MotýliErebia medusaokáč rosičkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliCoenonympha arcaniaokáč strdivkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliEuplagia quadripunctariapřástevník kostivalový2018
LišejníkyAcarospora impressulaTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyCladonia rangiferinadutohlávka sobíTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyFuscidea kochianaTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyLecanora hageniiTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyLecidea lapicidaTéměř ohrožený (NT)2011
LišejníkyLecidea planaTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyMicarea turfosaZranitelný (VU)2011
LišejníkyMiriquidica leucophaeaTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyPlatismatia glaucaTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyPseudevernia furfuraceaTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyRhizocarpon disporumTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyTephromela atraTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyUsnea hirtaZranitelný (VU)2013
LišejníkyXanthoria polycarpaTéměř ohrožený (NT)2012
SavciDama damadaněk evropskýNevyhodnocený (NE)2013
SavciLepus europaeuszajíc polníTéměř ohrožený (NT)2013
SavciMartes marteskuna lesní2012
SavciGlis glisplch velkýOhroženýChybí údaje (DD)2013
SavciMuscardinus avellanariusplšík lískovýSilně ohrožený2012
SavciSciurus vulgarisveverka obecnáOhroženýChybí údaje (DD)2013
MěkkýšiHelix pomatiahlemýžď zahradní2020
MěkkýšiVertigo angustiorvrkoč útlýZranitelný (VU)2011
Cévnaté rostlinyAquilegia vulgarisorlíček obecnýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyArabis pauciflorahuseník chudokvětýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyArctostaphylos uva-ursimedvědice lékařskáSilně ohroženýOhrožený (EN)2018
Cévnaté rostlinyAurinia saxatilis subsp. arduinitařice skalníOhroženýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyBromus ramosussveřep větevnatýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyBupleurum longifolium subsp. longifoliumprorostlík dlouholistý pravýOhrožený (EN)2015
Cévnaté rostlinyCampanula gentiliszvonek jemnýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyCephalanthera damasoniumokrotice bíláOhroženýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyCirsium acaulepcháč bezlodyžnýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyClematis rectaplamének přímýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyCotoneaster integerrimusskalník celokrajnýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyDianthus gratianopolitanushvozdík sivýSilně ohroženýOhrožený (EN)2011
Cévnaté rostlinyEpipactis purpuratakruštík modrofialovýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyErysimum odoratumtrýzel vonnýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyGalium glaucumsvízel sivýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyGeranium mollekakost měkkýTéměř ohrožený (NT)2020
Cévnaté rostlinyGeranium sanguineumkakost krvavýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyHackelia deflexalopuštík skloněnýZranitelný (VU)2015
Cévnaté rostlinyInula salicina subsp. salicinaoman vrbolistý pravýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyIris aphyllakosatec bezlistýSilně ohroženýZranitelný (VU)2018
Cévnaté rostlinyLeucojum vernumbledule jarníOhroženýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyLilium martagonlilie zlatohlaváOhrožený2016
Cévnaté rostlinyMelittis melissophyllummedovník meduňkolisýOhrožený2015
Cévnaté rostlinyNeottia nidus-avishlístník hnízdákTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyOrobanche caryophyllaceazáraza hřebíčkováTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyPlatanthera sp.OhroženýZranitelný (VU)2015
Cévnaté rostlinyPlatanthera × hybridaOhrožený2015
Cévnaté rostlinyPleurospermum austriacummázdřinec rakouskýOhrožený (EN)2015
Cévnaté rostlinyPotentilla albamochna bíláZranitelný (VU)2015
Cévnaté rostlinyPulmonaria angustifoliaplicník úzkolistýZranitelný (VU)2015
Cévnaté rostlinyPyrus pyrasterhrušeň polničkaTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyRosa majalisrůže májováOhrožený (EN)2015
Cévnaté rostlinyScabiosa columbariahlaváč fialovýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinySilaum silauskoromáč olešníkovýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinySorbus ariajeřáb mukZranitelný (VU)2015
Cévnaté rostlinySorbus danubialisjeřáb dunajskýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinySpergula morisoniikolenec MorisonůvTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyTrollius altissimusupolín nejvyššíOhroženýZranitelný (VU)2015
Cévnaté rostlinyWoodsia ilvensiskapradinka skalníSilně ohroženýOhrožený (EN)2015
PlaziAnguis fragilisslepýš křehkýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2018
PlaziCoronella austriacaužovka hladkáSilně ohroženýZranitelný (VU)2015
PlaziLacerta agilisještěrka obecnáSilně ohroženýZranitelný (VU)2018
PlaziNatrix natrixužovka obojkováOhroženýTéměř ohrožený (NT)2012
PlaziVipera beruszmije obecnáKriticky ohroženýZranitelný (VU)2013
PlaziZootoca viviparaještěrka živorodáSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2013
BrouciOcypus macrocephalusTéměř ohrožený (NT)2014
HoubyBiscogniauxia repandakáčovka plaziváOhrožený (EN)2016
HoubyNemania chestersiidřevomor ChestersůvOhrožený (EN)2013
LišejníkyPorpidia rugosaTéměř ohrožený (NT)2013
SavciOvis aries musimonmuflonNevyhodnocený (NE)2013
PtáciAcanthis cabaretčečetka tmaváTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyCladonia arbuscula subsp. squarrosaTéměř ohrožený (NT)2011
LišejníkyMyriospora rufescensChybí údaje (DD)2012
LišejníkyMyriospora smaragdulaTéměř ohrožený (NT)2013
MotýliPhengaris nausithousmodrásek bahenníSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2012
PtáciDelichon urbicumjiřička obecnáTéměř ohrožený (NT)2013
ObojživelníciIchthyosaura alpestrisčolek horskýSilně ohroženýZranitelný (VU)2013
ObojživelníciLissotriton vulgarisčolek obecnýSilně ohroženýZranitelný (VU)2012
Cévnaté rostlinySorbus collinajeřáb chlumníTéměř ohrožený (NT)2012