Localization: 50.5136111N, 13.9144444E
Area: 66 ha
Category: EVL
Locality type: CHKO, PR
Degree of protection: IV. zóna
Altitude: 469 - 575 m n. m.

Lipská hora

The inconspicuous yet impressive mountain, called Medvědice (she-bear) by people who know it, stands away from the interest of tourists. Thus, nature is left alone here. However, it is wrongly neglected, as it is one of the most beautiful hills of the České středohoří.

Přehled stanovišť a biotopů

Kód stanoviště
Název stanoviště
Kód biotopu
Název biotopu
Rozloha
Podíl v %
Kvalita biotopu
4030Evropská suchá vřesovištěT8.1BSuchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 0.384 ha0.581.83
4030Evropská suchá vřesovištěT8.3Brusnicová vegetace skal a drolin 0.014 ha0.021
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.4DŠirokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 2.698 ha4.092.95
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)T1.9Střídavě vlhké bezkolencové louky 0.721 ha1.094
T1.5Vlhké pcháčové louky 1.951 ha2.952
8150Středoevropské silikátové sutěS2BPohyblivé sutě kyselých hornin 2.513 ha3.811
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůS1.2Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 0.161 ha0.241
L6.5BAcidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) 7.143 ha10.821
9110Bučiny asociace Luzulo-FagetumL5.4Acidofilní bučiny 0.808 ha1.222
9130Bučiny asociace Asperulo-FagetumL5.1Květnaté bučiny 5.020 ha7.62
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchL4Suťové lesy 17.918 ha27.142
9170Dubohabřiny asociace Galio-CarpinetumL3.1Hercynské dubohabřiny 11.418 ha17.292.79
40A0Kontinentální opadavé křoviny K4ANízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 0.122 ha0.181
K3Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 4.157 ha6.31.22
T5.5Acidofilní trávníky mělkých půd 0.059 ha0.092

Seznam druhů z Nálezové databáze AOPK ČR

Kategorie
Vědecký název druhu
Český název druhu
Kategorie ochrany
Kategorie ochrany dle Zák. 114/92 Sb.
Rok posledního záznamu
PtáciOriolus oriolusžluva hajníSilně ohrožený2018
BrouciCalosoma sycophantakrajník pižmovýOhroženýZranitelný (VU)2019
BrouciCicindela campestrissvižník polníOhrožený2015
BrouciCryptocephalus coryliOhrožený (EN)2015
BrouciCryptocephalus marginatusOhrožený (EN)2015
MotýliIphiclides podaliriusotakárek ovocnýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliPapilio machaonotakárek fenyklovýOhrožený2018
MotýliSatyrium pruniostruháček švestkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliSatyrium spiniostruháček trnkovýZranitelný (VU)2018
MotýliCallophrys rubiostruháček ostružinovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliPolyommatus amandusmodrásek ušlechtilýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliApatura iliabatolec červenýOhrožený2018
MotýliLimenitis populibělopásek topolovýOhroženýZranitelný (VU)2018
MotýliMelitaea aureliahnědásek černýšovýOhrožený (EN)2018
MotýliErebia medusaokáč rosičkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliCoenonympha arcaniaokáč strdivkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliEuplagia quadripunctariapřástevník kostivalový2018
MotýliTyria jacobaeaepřástevník starčkovýZranitelný (VU)2017
SavciSciurus vulgarisveverka obecnáOhroženýChybí údaje (DD)2019
Cévnaté rostlinyAnthericum liliagobělozářka liliovitáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2017
Cévnaté rostlinyArctostaphylos uva-ursimedvědice lékařskáSilně ohroženýOhrožený (EN)2020
Cévnaté rostlinyAurinia saxatilis subsp. arduinitařice skalníOhroženýTéměř ohrožený (NT)2016
Cévnaté rostlinyCampanula gentiliszvonek jemnýTéměř ohrožený (NT)2017
Cévnaté rostlinyCirsium acaulepcháč bezlodyžnýTéměř ohrožený (NT)2016
Cévnaté rostlinyConringia orientalishořinka východníKriticky ohrožený (CR)2017
Cévnaté rostlinyCotoneaster integerrimusskalník celokrajnýTéměř ohrožený (NT)2017
Cévnaté rostlinyLilium martagonlilie zlatohlaváOhrožený2017
Cévnaté rostlinySenecio erucifoliusstarček roketolistýSilně ohroženýZranitelný (VU)2016
Cévnaté rostlinySilaum silauskoromáč olešníkovýTéměř ohrožený (NT)2016
Cévnaté rostlinySorbus danubialisjeřáb dunajskýTéměř ohrožený (NT)2017