Localization: 50.5002778N, 13.9927778E
Area: 485,5 ha
Category: EVL
Locality type: CHKO, PP
Degree of protection: I., IV. zóna
Altitude: 229-463 m n. m.

Košťálov

The name of Košťálov SCI includes four Třebenice hills in total – Košťál (481 m a.s.l.), Jezerka (487 m a.s.l.), Ovčín (431 m a.s.l.), and Sutomský vrch (505 m a.s.l.). On one of them, Košťál, the ruins of a mysterious medieval castle can be found. The first mention of it comes from 1372, when a contemporary Czech writer and chronicler Beneš Krabice of Veitmile recorded a story about his burgrave. However, who built the castle and to whom it belonged is still unclear.

Přehled stanovišť a biotopů

Kód stanoviště
Název stanoviště
Kód biotopu
Název biotopu
Rozloha
Podíl v %
Kvalita biotopu
K3Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 23,387 ha4.822.31
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) T6.2ABazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 0,044 ha0.012
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) L2.2Údolní jasanovo-olšové luhy 0,296 ha0.064
9170Dubohabřiny asociace Galio-CarpinetumL3.1Hercynské dubohabřiny 304,412 ha62.72
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchL4Suťové lesy 10,375 ha2.142.22
91H0Panonské šipákové doubravyL6.1Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 4,321 ha0.892.3
91I0Eurosibiřské stepní doubravyL6.4Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 32,230 ha6.641
R1.4Lesní prameniště bez tvorby pěnovců 0,013 ha03.44
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůS1.2Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 1,480 ha0.32.05
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)T1.1Mezofilní ovsíkové louky 6,552 ha1.354
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)T3.1Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 0,891 ha0.181
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.3DÚzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 0,799 ha0.162.1
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.4DŠirokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 7,861 ha1.623.37
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)T6.1BAcidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 0,007 ha02
40A0Kontinentální opadavé křoviny K4ANízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 0,097 ha0.022.19

Seznam druhů z Nálezové databáze AOPK ČR

Kategorie
Vědecký název druhu
Český název druhu
Kategorie ochrany
Kategorie ochrany dle Zák. 114/92 Sb.
Rok posledního záznamu
PtáciApus apusrorýs obecnýOhrožený2016
PtáciCorvus coraxkrkavec velkýOhrožený2014
PtáciCoturnix coturnixkřepelka polníSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2020
PtáciHirundo rusticavlaštovka obecnáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2016
PtáciJynx torquillakrutihlav obecnýSilně ohroženýZranitelný (VU)2016
PtáciLuscinia megarhynchosslavík obecnýOhrožený2016
PtáciOriolus oriolusžluva hajníSilně ohrožený2016
BrouciCucujus cinnaberinuslesák rumělkovýSilně ohroženýZranitelný (VU)2017
BrouciLucanus cervusroháč obecnýOhroženýZranitelný (VU)2013
MotýliRhagades prunizelenáček trnkovýOhrožený (EN)2017
MotýliJordanita notatazelenáček velkýZranitelný (VU)2018
MotýliZygaena carniolicavřetenuška ligrusováTéměř ohrožený (NT)2017
MotýliZygaena ephialtesvřetenuška čičorkováTéměř ohrožený (NT)2017
MotýliZygaena angelicaevřetenuška štírovníkováTéměř ohrožený (NT)2016
MotýliThymelicus acteonsoumračník žlutoskvrnnýOhrožený (EN)2018
MotýliHesperia commasoumračník čárkovanýZranitelný (VU)2018
MotýliIphiclides podaliriusotakárek ovocnýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliPapilio machaonotakárek fenyklovýOhrožený2018
MotýliSatyrium pruniostruháček švestkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliSatyrium w-albumostruháček jilmovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliSatyrium spiniostruháček trnkovýZranitelný (VU)2018
MotýliCallophrys rubiostruháček ostružinovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliCupido minimusmodrásek nejmenšíZranitelný (VU)2017
MotýliScolitantides orionmodrásek rozchodníkovýZranitelný (VU)2018
MotýliPlebejus argusmodrásek černolemýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliAricia eumedonmodrásek bělopásnýTéměř ohrožený (NT)2016
MotýliPolyommatus amandusmodrásek ušlechtilýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliApatura irisbatolec duhovýOhrožený2017
MotýliApatura iliabatolec červenýOhrožený2018
MotýliMelitaea aureliahnědásek černýšovýOhrožený (EN)2018
MotýliErebia medusaokáč rosičkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliCoenonympha arcaniaokáč strdivkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliDichagyris forcipulaosenice šedokřídláZranitelný (VU)2016
MotýliEuplagia quadripunctariapřástevník kostivalový2018
SavciLepus europaeuszajíc polníTéměř ohrožený (NT)2019
SavciGlis glisplch velkýOhroženýChybí údaje (DD)2016
Ortopteroidní hmyzMantis religiosakudlanka nábožnáKriticky ohroženýZranitelný (VU)2020
Ortopteroidní hmyzGryllus campestriscvrček polníTéměř ohrožený (NT)2019
Cévnaté rostlinyAconitum lycoctonum subsp. lycoctonumoměj vlčí mor pravýOhrožený2014
Cévnaté rostlinyAdonis vernalishlaváček jarníOhroženýZranitelný (VU)2020
Cévnaté rostlinyAchillea setaceařebříček štětinolistýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyAllium rotundumčesnek kulovitýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyAnthericum liliagobělozářka liliovitáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyAquilegia vulgarisorlíček obecnýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyArabis pauciflorahuseník chudokvětýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyArtemisia ponticapelyněk pontickýTéměř ohrožený (NT)2021
Cévnaté rostlinyAsperugo procumbensostrolist poléhavýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyAster linosyrishvězdnice zlatovlásekOhroženýTéměř ohrožený (NT)2021
Cévnaté rostlinyAurinia saxatilis subsp. arduinitařice skalníOhroženýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyBerberis vulgarisdřišťál obecnýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyBupleurum longifoliumprorostlík dlouholistýOhrožený (EN)2014
Cévnaté rostlinyBupleurum longifolium subsp. longifoliumprorostlík dlouholistý pravýOhrožený (EN)2014
Cévnaté rostlinyCampanula bononiensiszvonek boloňskýOhroženýZranitelný (VU)2018
Cévnaté rostlinyCarex humilisostřice nízkáTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyCarex micheliiostřice MicheliovaTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyCerastium brachypetalumrožec krátkoplátečnýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyCirsium acaulepcháč bezlodyžnýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyCornus masdřín jarníOhrožený2018
Cévnaté rostlinyCotoneaster integerrimusskalník celokrajnýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyDictamnus albustřemdava bíláOhroženýTéměř ohrožený (NT)2021
Cévnaté rostlinyEpipactis purpuratakruštík modrofialovýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyErysimum crepidifoliumtrýzel škardolistýTéměř ohrožený (NT)2021
Cévnaté rostlinyGalium glaucumsvízel sivýTéměř ohrožený (NT)2021
Cévnaté rostlinyGalium mollugosvízel povázkaChybí údaje (DD)2018
Cévnaté rostlinyGentianopsis ciliatahořec brvitýZranitelný (VU)2014
Cévnaté rostlinyHierochloë australistomkovice jižníTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyInula salicinaoman vrbolistýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyIris aphyllakosatec bezlistýSilně ohroženýZranitelný (VU)2018
Cévnaté rostlinyJovibarba globifera subsp. globiferanetřesk výběžkatý pravýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyJovibarba globiferanetřesk výběžkatýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyLactuca perennislocika vytrvaláTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyLactuca quercinalocika dubováTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyLactuca viminealocika prutnatáTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyLathyrus pannonicus subsp. collinushrachor panonský chlumníKriticky ohroženýOhrožený (EN)2021
Cévnaté rostlinyLilium martagonlilie zlatohlaváOhrožený2021
Cévnaté rostlinyMedicago minimatolice nejmenšíTéměř ohrožený (NT)2021
Cévnaté rostlinyMelampyrum arvensečernýš rolníZranitelný (VU)2018
Cévnaté rostlinyMelampyrum cristatumčernýš hřebenitýZranitelný (VU)2021
Cévnaté rostlinyMelittis melissophyllummedovník meduňkolisýOhrožený2014
Cévnaté rostlinyMuscari tenuiflorummodřenec tenkokvětýOhroženýZranitelný (VU)2021
Cévnaté rostlinyNeottia nidus-avishlístník hnízdákTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyOrobanche artemisiae-campestriszáraza šupinatáOhrožený (EN)2021
Cévnaté rostlinyPetrorhagia proliferahvozdíček prorostlýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyPlatanthera bifoliavemeník dvoulistýOhroženýZranitelný (VU)2015
Cévnaté rostlinyPotentilla arenariamochna písečnáTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyPrunus fruticosatřešeň křovitáOhrožený (EN)2018
Cévnaté rostlinyPulsatilla pratensis subsp. bohemicakoniklec luční českýSilně ohroženýZranitelný (VU)2018
Cévnaté rostlinyPyrus pyrasterhrušeň polničkaTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyQuercus pubescensdub pýřitýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinySaxifraga tridactyliteslomikámen trojprstýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2021
Cévnaté rostlinySenecio erucifoliusstarček roketolistýSilně ohroženýZranitelný (VU)2016
Cévnaté rostlinySerratula tinctoriasrpice barvířskáTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinySeseli hippomarathrumsesel fenyklovýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinySilene otitessilenka ušniceTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinySilaum silauskoromáč olešníkovýTéměř ohrožený (NT)2016
Cévnaté rostlinySorbus danubialisjeřáb dunajskýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyStipa capillatakavyl vláskovitýTéměř ohrožený (NT)2021
Cévnaté rostlinyStipa pennatakavyl IvanůvOhroženýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyStipa pulcherrimakavyl sličnýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2016
Cévnaté rostlinyStipa zalesskiikavyl olysalýKriticky ohroženýOhrožený (EN)2021
Cévnaté rostlinyTetragonolobus maritimusledenec přímořskýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyTeucrium botrysožanka hroznatáTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyThalictrum minusžluťucha menšíTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyVeronica praecoxrozrazil časnýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyVicia pisiformisvikev hrachovitáTéměř ohrožený (NT)2014
PlaziAnguis fragilisslepýš křehkýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2020
PlaziCoronella austriacaužovka hladkáSilně ohroženýZranitelný (VU)2020
PlaziLacerta agilisještěrka obecnáSilně ohroženýZranitelný (VU)2020
HoubyCoprinopsis picaceahnojník strakatýZranitelný (VU)2020
Ortopteroidní hmyzStenobothrus nigromaculatussaranče černoskvrnnáTéměř ohrožený (NT)2019
PtáciDelichon urbicumjiřička obecnáTéměř ohrožený (NT)2020